?

Log in

No account? Create an account
 
 
20 May 2012 @ 11:23 pm
- to write list  
` b.a.p.
- daehyun/jongup
- jongup/zelo
- daehyun/youngjae

` crossover.
- kris/sooyoung [exo/soshi]
- kyuhyun/sooyoung [suju/soshi]
- yesung/taeyeon [suju/soshi]

` super junior
- kyuhyun/sungmin
- yesung/kyuhyun